top of page

Výstupy projektů TAČR

Program GAMA

  • Model obesity a Diabetes mellitus 2. typu pomocí geneticky modifikovaných myší s insercí nadbytečných kopií genu pro SGIP1. [PDF]

  • Monoklonální protilátka anti-TPX2 pro diagnostiku nádorových onemocnění. [PDF]

  • Panel monoklonálních protilátek anti-GCP2 pro diagnostiku nádorových onemocnění. [PDF]

  • Hybridní Twa DNA polymeráza se zvýšenou enzymatickou aktivitou. [PDF]

  • Kit pro detekci autoprotilátek proti enterickým alfa‐defensinům. [PDF]

  • Nová látka s účinky proti parazitu Leishmania. [PDF]

V případě zájmu o další informace k projektům, zakoupení patentů / licencí se prosím obracejte na Centrum pro Transfer Technologií, ÚMG AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4.

Tel.: 241 063 227, 602 892 876
E-mail: ctt@img.cas.cz

bottom of page