top of page
  • CzechBio

NCA projednalo na MPO zapojení klastrů do moderních témat

V 11 hodin proběhla schůzka s náměstkem sekce digitalizace a inovací Ing. Petrem Očkem, Ph.D. a ve 13 hodin pak s náměstkem sekce fondů EU Ing. Marianem Piechou, Ph.D., LLM.

Úvodem jsme oběma náměstkům představili nové vedení NCA a připravované aktivity na letošní rok. Připomenuli jsme, že NCA sdružuje 25 klastrových organizací, jejichž členem je cca 700 firem a institucí s několika stovkami tisíc zaměstnanců. Cílem NCA je sdružit všechny kvalitní klastrové organizace v ČR. Nové vedení NCA proklamovalo jasný zájem na užší spolupráci NCA s MPO v mnoha oblastech.


Dopolední schůzky s ministrem Petrem Očkem a Danem Všetečkou (ředitel Odboru digitální ekonomiky a chytré specializace)

se za NCA zúčastnili Jiří Herinek (NCA), Ivo Říha (NCA), Luboš Komárek (Nanoprogress), Tomáš Kubala (Industry Cluster 4.0) a jako hosté z Libereckého kraje Petr Dobrovský (ředitel ARR Libereckého kraje), Ivana Ptáčková (RIS3 manažer Libereckého kraje)


Prvním tématem byly digitální inovační huby (eDIH/DIH) a zapojení klastrů do přípravy projektů a při realizaci DIH.


Představili jsme vznikající eDIH na území Libereckého kraje, ukázali příklady dobré praxe zapojení klastru do funkčního DIH v Brně (klastry NSMC a Industry Cluster 4.0) a navrhli možnosti zapojení klastrů do výzev k DIHům.

Pan náměstek uvedl, že aktuálně jsou desítky zájemců o eDIH. Mnozí z nich ale nesplňují podstatu eDIH. MPO rozeslalo dotazník pro připravované eDIH.

Evropská komise zatím nedodala metodiku, jak se bude 4. – 8. eDIH v ČR vybírat. EK také nemá připravený finální koncept, proto MPO ještě nemohlo připravit vlastní metodiku pro eDIH a vyčkává. Hodně pomůžou výsledky dotazníkového šetření. Následně bude zpracován long list eDIH. Dbát se bude na „track record“ z minula, DIH by neměly vznikat „na zelené louce“. Zatím stále není jasné, zda je zcela nutná vazba eDIH na tři vybrané prioritní oblasti + KETs. Je zde rozpor mezi programem na eDIH a zastřešujícím programem Digital Europe.

DIH by měly spíše koncentrovat znalosti, a služby nabízet pomocí vlastních zaměstnanců, raději než nakupovanými službami.

Financování DIH bude z Digital Europe Programme, Country for the Future a OPTAK.

INTEMAC (Digimat) z JMK je dobrý příklad toho, jak se dá DIH provozovat i bez připravované podpory (ale i ten však čerpal podporu z OPPIK), dosud poskytl desítky konzultací MSP.


Druhým tématem byla role klastrů v RIS3 – využití potenciálu klastrů pro internacionalizaci a inteligentní specializaci.


Debatovali jsme nad konkrétními přínosy klastrů v oblasti internacionalizace a obecně v rámci realizace RIS3. Dále pak o možnosti zapojení NCA do procesu aktualizace Národní inovační strategii.

Pan náměstek souhlasí, že klastry jsou důležití hráči v inovačním ekosystému.

Klastry budou mít zastoupení v Národních inovačních platformách (NIP). Do NIP se hledají supervisoři, kteří budou na jejich práci dohlížet. NCA bude do jednotlivých NIP dominovat zástupce z klastrových organizací.

NCA nabídla připravit mapu dodavatelsko-odběratelských vztahů napříč firmami v klastrových organizacích. Toto téma bude nutné dále rozpracovat.

Dan Všetečka zdůraznil nutnost zapojení klastrů do Evropské platformy pro inteligentní specializaci.

Jiří Herinek uvedl, že klastry mohou pomoci RIS3 manažerům v krajích, mohou nabídnout mapování odvětví, napojení na zahraniční klastry, i díky zapojení NCA do European Cluster Association. Zapojení klastrů je také vhodné při aktualizacích RIS3 strategií v regionech.

Pan ministr nabídl, abychom se v podobném formátu scházeli cca 1x za 3 měsíce a konzultovali zmíněné oblasti.


Třetím tématem bylo rozšiřování portfolia členů NCA o technologické platformy.


Proběhla krátká diskuse o dalším využití technologických platforem (TP) z pohledu MPO. NCA by ráda zastupovala i TP (s první nyní jedná o vstupu do NCA). Probrali jsme i případné zaštítění této aktivity MPO.

NCA předalo panu náměstkovi přehled technologických platforem, který interně zpracovala. O další podpoře TP a jejich zastřešení NCA budeme jednat. TP umí zmapovat témata, výzkumná témata lze pak v klastrech a TP využít.


Na závěr jsme pana náměstka pozvali na akci „Den klastrů“


Další Den klastrů se bude konat 4. listopadu 2020 v Liberci. NCA pozvala pana náměstka k účasti na akci a požádala jej o předání jedné z předávaných cen. Pan náměstek přislíbil účast.


Odpolední schůzky s náměstkem Marianem Piechou, Kristýnou Járkovou (poradkyně náměstka) a Robertem Wenzelem (vedoucí Oddělení infrastruktury VaV)

se za NCA zúčastnili: Jiří Herinek (NCA), Ivo Říha (NCA), Luboš Komárek (Nanoprogress), Petr Tomášek (Moravský letecký klastr) a Ladislav Glogar (Autoklastr).


Prvním tématem byla diskuse k program OPIK a jeho další pokračování/výzvy a další možnosti financování klastrů v ČRNCA požádala o dostatečnou alokaci v 7. výzvě OPPIK Spolupráce a o oficiální zapojení NCA do přípravy programu a výzev v OPTAK.

Pan náměstek uvedl, že se alokace nebude navyšovat předem, ale pokud bude velký zájem, alokace na Výzvu bude navýšena následně. Výzva se nebude zastavovat při převisu poptávky po 14 dnech (jako je uvedeno v jejím návrhu), jedná se o kolovou výzvu.

MPO zjednodušilo Rozhodnutí o udělení dotace (snížení počtu stran ze 14 stran na 7 stran).

Jednající strany se dohodly, že NCA se může zapojit do Monitorovacího výboru jako host (bude získávat podklady, bude moci účastnit jednání bez hlasovacího práva).

Pan náměstek navrhl se 1x za půl roku setkávat v podobném formátu a diskutovat témata související s operačními programy.

Pan náměstek uvedl, že pokud RIS3 strategie určí prioritní sektory, není problém vypsat specializované výzvy pouze na tyto sektory. Připravuje se první taková výzva pro oblast leteckého průmyslu. Už proběhla specializovaná výzva na COVID-19.  Prioritní témata MPO: voda, kůrovec, digitální technologie, cestovní ruch, letecký průmysl. Na podporu těchto témat bude vyčleněno více peněz.

NCA nabídla připravit mapu dodavatelsko-odběratelských vztahů napříč firmami v klastrových organizacích. Pan náměstek navrhl tuto aktivitu koordinovat s CzechInvestem.


Druhým tématem bylo rozšiřování portfolia členů NCA o technologické platformy.


NCA předalo panu náměstkovi přehled technologických platforem, které interně zpracovala. O další podpoře technologických platforem a jejich zastřešení NCA budeme jednat.


Třetím tématem byla oblast digitální inovační huby (eDIH/DIH) a zapojení klastrů do přípravy projektů a při realizaci DIH.


Pan náměstek uvedl, že financování DIH může být velký problém ve vztahu se slučitelností s veřejnou podporou. Z jeho pohledu budou DIH nabízet stejné služby, jako jiní komerční poskytovatelé (např. „velká čtyřka“). Obecně je problém s poskytováním dotací do oblasti poradenství („oblast poradenství je bažina“). Je zde velký překryv – CzechInvest nabízí interní projekty zaměřené na poradenství, radí i vědeckotechnické parky dotované z OPPIK a ještě je tu program Poradenství z OPPIK.

Evropská komise by měla dát doporučení, jak slučitelnost s veřejnou podporou zabezpečit.


Čtvrtým tématem bylo kaskádové financování


NCA se zeptala na úvahy MPO k využití kaskádového financování. V rámci tohoto bodu NCA také vyzdvihla téma využití klastrů a kaskádového financování při naplňování RIS3 strategií. V souvislosti s tím NCA uvedla příklady zapojení klastrů do tohoto typu financování v rámci mezinárodních projektů a nabídla pomoc při revizi podmínek nastavování schématu kaskádového financování.

Robert Wenzel zmínil, že v OPTAK je tento způsob financování zmíněn. Ale je zde zase problém v realizaci ve vztahu k veřejné podpoře.

Pokud bude kaskádové financování využito, jsou klastry přirozeným subjektem.


Na závěr jsme pana náměstka pozvali na akci „Den klastrů“


Další Den klastrů se bude konat 4. listopadu 2020 v Liberci. NCA pozvala pana náměstka k účasti na akci a požádala jej o předání jedné z předávaných cen. Pan náměstek přislíbil účast.

Comentarios


bottom of page